De inhoud op deze website is alleen bedoeld voor professionele zorgverleners.

Contactgegevens van de zorgverlener

Dank je voor je interesse in de GEMZ-studie - een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie in meerdere centra met vaste dosis om de werkzaamheid en veiligheid van ZX008 te onderzoeken bij patiënten met CDKL5-deficiëntiestoornis gevolgd door een open-label uitbreiding.

De GEMZ-studie is een studie in meerdere centra die bestaat uit 2 delen. Deel 1 is een 20 weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met vaste dosis om de werkzaamheid en veiligheid van ZX008 te onderzoeken als aanvullende therapie (bij bestaande gelijktijdige behandeling met anti-epileptica) bij kinderen en volwassenen met een CDD-diagnose en ongecontroleerde aanvallen.

Deel 1 van de studie bestaat uit de volgende fases: Baselineperiode (4 weken waaronder het screeningbezoek en baseline-observatie), titratieperiode (2 weken), onderhoudsperiode (12 weken), en een 2 weken durende transitieperiode (2 weken) naar de open-label startdosis.

Deel 2 is een 54 weken durende, open-label langetermijnuitbreiding met flexibele dosis voor deelnemers die deel 1 voltooien. Deel 2 bevat een open-label uitbreiding behandelingsperiode (52 weken) met een afbouwperiode van 2 weken en een daaropvolgende 6 maanden durende opvolgingsperiode voor de veiligheid van het hart.

De primaire studieanalyse om de werkzaamheid en veiligheid van fenfluraminehydrochloride te beoordelen bij kinderen en volwassenen met CDD zal gebaseerd zijn op de gegevens van alle gerandomiseerde deelnemers uit deel 1.

Fenfluraminehydrochloride (of de placebo in deel 1) wordt tweemaal per dag (BID) via de mond toegediend als een waterige oplossing met of zonder voedsel.

De studie wil in totaal ongeveer 80 studiedeelnemers inschrijven in ongeveer 70 studiecentra wereldwijd, waaronder in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië.

De primaire uitkomstmaten van de studie zijn de mediane procentuele verandering ten aanzien van de baselineperiode in maandelijkse frequentie van telbare motorische aanvallen, en de mediane procentuele verandering ten aanzien van de baselineperiode in maandelijkse frequentie van telbare motorische aanvallen tijdens de gecombineerde titratie- en onderhoudsperiodes in de fenfluraminehydrochloridegroep in vergelijking met de placebogroep.

De belangrijkste inclusie- en exclusiecriteria zijn:

  • De patiënt heeft bevestigde of een vermoeden van pathogene mutatie in het CDKL5-gen en een klinische diagnose van CDD met start van epilepsie in het eerste levensjaar plus vertragingen in motoriek en ontwikkeling.
  • De patiënt is 2 tot en met 35 jaar oud op de dag van het screeningbezoek.
  • De aanvallen van de patiënt zijn niet onder controle ondanks eerder of huidig gebruik van 2 of meer anti-epileptica.
  • De patiënt krijgt momenteel ten minste 1 gelijktijdige anti-epileptische behandeling: anti-epileptische medicatie (antiseizure medication, ASM), nervus vagus stimulatie (VNS), responsieve neurostimulatie (RNS) of ketogeen dieet (KD).
  • Alle geneesmiddelen of interventies voor epilepsie (met inbegrip van VNS, RNS en KD) moeten stabiel zijn voorafgaand aan de screening en worden verwacht stabiel te blijven tijdens de studie.
  • Bij het screeningbezoek meldt de ouder/verzorger dat de patiënt ≥4 telbare motorische aanvallen per week heeft.
  • De patiënt is niet gediagnosticeerd met pulmonale arteriële hypertensie of andere klinische significante medische aandoeningen zoals aangegeven in het studieprotocol, waaronder, maar niet beperkt tot huidige of voorgeschiedenis van cardiovasculaire of cerebrovasculaire ziekte en ernstige leverstoornis.
  • De patiënt neemt niet > 4 gelijktijdige ASM's (uitgezonderd reddingsmedicatie).
  • De patiënt is niet eerder behandeld geweest met Fintepla® (fenfluraminehydrochloride) voorafgaand aan het screeningbezoek.

(Merk op dat dit geen volledige lijst is van alle inclusie- en exclusiecriteria voor de studie).

Studiedeelnemers kunnen hun reguliere anti-epileptica na inschrijving verder blijven ontvangen.

De studie staat vermeld in de ClinicalTrials.gov databank van de FDA met identificatiecode NCT05064878.

Veelgestelde vragen

Er wordt een reisvergoeding verstrekt en deelnemers zullen een contactpersoon hebben in het studiecentrum.

Deze studie wordt gefinancierd door Zogenix (een lid van de UCB-bedrijvengroep), een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op neurologische en immunologische aandoeningen, waaronder zeldzame vormen van epilepsie. Zogenix heeft samengewerkt met CDD-patiëntenorganisaties en zorgverleners van CDD-patiënten om hun veranderende behoeften beter te begrijpen en blijft zich inzetten voor CDD- en andere epilepsieorganisaties die patiënten en hun families ondersteunen.

We gebruiken cookies om u de beste online-ervaring te geven. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de site en kan deze ook niet behoorlijk werken. U kunt meer te weten te komen over het beheren en verwijderen van cookies via http://www.youronlinechoices.com/nl/. Raadpleeg ook onze Privacyverklaring.